نوشته شده توسط : اسماعيل نادريان

 

 
 طبقه‌بندي قارچ‌كش‌ها
 قارچ‌كش‌ها معدني يا غيرآلي:
گوگرد
تركيبات مسي
 قارچ‌كش‌هاي آلي:
 دي تيوكاربامات‌ها
 فتاليميدها
 قارچ‌كش‌هاي آلي سيستميك
 قارچ‌كش‌هاي معدني يا غيرآلي Inorganic fungicide
 
گوگرد (سولفور): Sulfur
اسامي تجارتي: كوزان (Kusan)، كومولوس (Kumulus)، سوفريل (Sufril)، فلوتوكس (Flotox)
فرمولاسيون: پودر وتابل و گوگرد كلوئيدي
طرز تأثير: گوگرد عنصريست كه به عنوان قارچ‌كش و كنه‌كش بكار برده مي‌شود.
سميت براي پستانداران: اصولاً براي انسان و حيوانات سمي محسوب مي‌شود. روي پوست و چشم حساسيت توليد مي‌كند.
كاربرد: گوگرد با ساير قارچ‌كش‌ها و آفت‌كش‌ها سازگاري دارد. گوگرد را نبايد با روغن‌ها مخلوط كرد و نيز بايد بلافاصله قبل يا بعد از يك سم‌پاشي با سم مخلوط با روغن، از اين سم استفاده نمود گوگرد وتابل، كم خطرترين قارچ‌كش براي اندام‌هاي هوايي گياهان است. سمپاشي در طول فصل رشد در فواصل زماني معين لازم است به طور يكنواخت انجام پذيرد. زماني كه دماي محيط بالاتر از 30-18 درجه سانتيگراد و كمتر از 18 درجه سانتيگراد است سمپاشي نبايد صورت گيرد. مقدار مصرف پودر گوگرد حدود 25 تا 80 كيلو در هكتار است. البته مي‌توان 5/2 تا 4 كيلو گوگرد وتابل را در 400 ليتر آب حل و سپس سمپاشي نمود (7 تا 10 در هزار)
 
 تركيبات مسي
 
 محلول بردو Bordeau Solution
اسامي تجارتي: محلول بردو (Bordeau Solution)
طرز تأثير: اين مايع به جز در مورد سفيدك‌هاي سطحي، تقريباً براي جلوگيري از كليه بيماري‌هاي قارچي و باكتري‌هاي مؤثر است.
كاربرد: محلول بردو عبارتست از كات كبودي كه به وسيله آهك خنثي شده باشد جهت ضدعفوني بذور، غده‌ها، پيازها و نيز ضدعفوني زخم‌ها در مورد پوسيدگي طوقه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
نحوه مصرف: در يك ظرف لعابي يا پلاستيكي 2 كيلو كات كبود را كه بهتر است به حالت گرد باشد در 10-20 ليتر آب داغ حل مي‌كنيم، در ته يك ظرف ديگر كه بيش از 100 ليتر گنجايش دارد 2 كيلو آهك زنده، خالص ريخته كمي آب روي آن مي‌ريزيم تا بشكوفد سپس 50-60 ليتر آب اضافه مي‌كنيم بعد محلول كات كبود را در اين دوغاب وارد كرده، با چوبي به شدت به هم مِي‌زنيم و آنقدر آب اضافه مي‌كنيم تا مجموعاً به 100 ليتر برسد. محلول بردو را بايد همان روزي كه تهيه كرديم مصرف كنيم.
بهترين زمان مصرف اين محلول قبل از ظهور آلودگي و تكرار سمپاشي، به فاصله 7 تا 10 روز از همديگر مي‌باشد. در استفاده از اين محلول بايستي توجه داشت كه هميشه پوشش كاملي از اين سم روي درخت موجود باشد.
 اكسي كلرورمس Copper-oxychloride
اسامي تجارتي: آسونتول (Asuntol)، پريزين (Perizin)
فرمولاسيون: پودر وتابل 50 درصد
طرز تأثير: اين تركيب مسي غيرآلي به عنوان قارچ‌كشي پيش‌گيري كننده روي اندام‌هاي هوايي گياه مصرف مي‌شود.
سميت براي پستانداران: LD50 از راه دهان براي موش صحرايي 144 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين تركيب تقريباً براي كنترل كليه بيماري‌هاي قارچي و باكتريايي توصيه مي‌شود. سمپاشي بايستي در موقع مناسب و به محض مشاهده اولين علائم بيماري انجام و در صورت نياز تكرار شود. در طول سمپاشي، سم بايد بهم زده شود. در استفاده از اين محلول بايد توجه داشت كه هميشه پوشش كاملي از اين سم روي گياه موجود باشد. ميزان مصرف اين قارچ‌كش 2 تا 5 كيلو در هكتار است
 كات كبود (سولفات مس)        Copper sultate
اسامي تجارتي: تريانگول (Triangol)، بلواستون (Bluostone)، ابن سو (Ebense)، بلوكوپراس (Blue Copras).
فرمولاسيون: بلور، پودر، پودر و تابل.
طرز تأثير: به منظور ضدعفوني بذور مصرف مي‌شود.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي 300 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: مصرف عمده آن در تهيه مايع بردو مي‌باشد. كليه بذرها را مي‌توان مدت 20-30 دقيقه در محلول 5/0 درصد كات كبود خيس كرد تا ضدعفوني شوند. اگر اين تركيب با آهك مخلوط نشود و به تنهايي مصرف شود (به صورت محلول بردو درنيايد) براي اكثر گياهان گياهسوزي ايجاد مي‌كند. اين ماده با بسياري از سموم قابل اختلاط نيست
 
 قارچ‌‌كش‌هاي آلي      Organic fungicides
 
دي‌تيوكارباماتها: Dithiocarbamates 
تركيباتي هستند حاوي گوگرد كه به آنها تركيبات آلي گوگردي نيز اطلاق مي‌شود.
 تيرام (TMTD) Thiram 
اسامي تجاري: آرازان (Arasan)، ترزان (Tersan)، تيانوزان (Thionosan)، فرنايد (Fernide).
فرمولاسيون: پودر و تابل، گرد، مايع سوسپانسيون.
طرز تأثير: تيرام يك تركيب آلي است كه به عنوان يك قارچكش پيشگيري كنننده براي سم پاشي روي قسمتهاي هوايي و نيز ضدعفوني بذر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 865 ميلي گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: براي ضدعفوني بذور به صورت خشك يا مرطوب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سمپاشي بايد به صورت يكنواخت انجام شود به نحوي كه پوشش كاملي از سم روي اندامهاي گياه قرار گيرد. اين سم با آفت كش و قارچ كش‌هاي ديگر سازگاري دارد. بيشتر براي كنترل زنگ ميخك و داودي توصيه مي‌شود. ميزن مصرف اين قارچ كش بسته به نوع بيماري، نحوه مصرف و گياه ميزبان حدود 5/1 تا 5/7 كيلو در هكتار است
 
 
 زينب Zineb
اسامي تجاري: ديتان زد 78 (DithaneZ78)، فيتوكس (Phytox) پارزات (Parsate)، تيزن (Tiezene).
فرمولاسيون: پودر و تابل و گرد.
طرز تأثير: اين سم به عنوان قارچكش پيشگيري كننده براي سم‌پاشي روي اندامهاي هوايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از راه دهان بيش از 5200 و از طريق پوست بيش از 10000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به جز سفيدك حقيقي، عليه ساير بيماريهاي قارچي مصرف مي‌شود، سم‌پاشي روي اندامهاي هوايي در فواصل زماني در طول فصل رشد و به صورت يكنواخت به فاصله 1 تا 2 هفته بايد تكرار شود. سم‌پاشي با زينب، نه تنها كمبود روي را جبران مي‌كند بلكه انواع قارچهاييي را كه موجب بروز لكه‌هايي روي برگ مي‌شوند را از بين مي‌برند. مقدار مصرف آن 2 تا 10 كيلوگرم در هكتار و يا 2 تا 5 در هزار است
 
 زيرام   Ziram
اسامي تجاري: كاربازينك (Carbazinc)، تريزكابول (Triscabol)، زرلات (Zerlate)، مزن (Mezene).
فرمولاسيون: پودر و تابل 90 درصد.
طرز تأثير: اين سم براي ضدعفوني كردن خاك خزانه، گلدان و بذر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
سميت براي پستانداران:LD50 آن براي موش صحرايي از راه دهان 1400 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: سم‌پاشي بايد به طور يكنواخت و در فواصل زماني 4 تا 10 روز تكرار شود. زيرام با تركيبات گوگردي، مسي و اكثر حشره‌كش‌ها قابل اختلاط است. عنصر روي موجود در ساختمان زيرام از راه شاخ و برگ جذب مي‌شود، از اين رو جهت جبران كمبود روي نيز مفيد است. مقدار مصرف اين قارچكش بسته به نوع بيماري و گياه ميزبان حدود 4 تا 18 كيلوگرم در هكتار و يا 5/1 تا 5.2 كيلوگرم در 1000 ليتر آب مي‌باشد (6و8).
 فربام Ferbam   
اسامي تجارتي: فربرك (Ferberk)، كاربامات (Carbamate)، تريفونگل (Trifungol).
فرمولاسيون: پودر و تابل 76 درصد.
طرز تأثير: به منظور كنترل سفيدك داخلي توصيه مي‌شود.
سميت براي پستانداران: LD50 از راه دهان براي موش صحرايي 4000 تا 17000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: براي پوشاندن كامل سطح اندامهاي هوايي بايد سم‌پاشي به صورت كاملاً يكنواخت انجام شود، در طول دوره فعاليت بيماري بايد اندامهاي هوايي كاملاً از سم پوشيده شوند. سم‌پاشي را مي‌توان از طريق هوا يا سيستم آبياري انجام داد. آهن موجود در فربام از راه جوانه‌ها و برگهاي جوان جذب نبات مي‌شود و كمبود آهن را در گياه جبران مي‌نمايد. بدين ترتيب فربام علاوه بر خاصيت قارچكش، براي كمبود آهن نيز مصرف دارد مقدار مصرف آن 175 گرم ماده موثر در يكصد ليتر آب است
مانب  Maneb
اسامي تجارتي: ديتان ام22 (Dithan M22)، تريمانگول (Trimangol)، مانزيت (Manzate).
فرمولاسيون: پودر و تابل 80%
طرز تأثير: اين قارچكش مانند ساير قارچ‌كش‌هاي اين گروه خاصيت پيشگيري دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 از راه دهان براي موش صحرايي 7500 ميلي‌گرم كيلوگرم است.
كاربرد: اين سم با اغلب حشره‌كش‌ها قابل اختلاط است. از اختلاط آن با حشره‌كش‌هاي امولسيون بايد پرهيز كرد. بيماري مهم قابل كنترل يا پيشگيري توسط اين قارچ‌كش، لكه سياه رز است.ميزان مصرف آن بسته به نوع بيماري نوع مصرف و نوع گياه از 5/0 تا 10 كيلو در هكتار (250 تا 200 گرم در صد ليتر) مي‌باشد (6و7و8).
 
 مانكوزب Mancozeb  
 
اسامي تجاري: ديتان ام 45 ) Dithane M45). پنكوزب (Pencozeb) نميسپور (Nemispor).
فرمولاسيون: پودر و تابل 80 درصد، گرد.
طرز تأثير: مانكوزب يكي از مهمترين تركيبات دي تيوكارباماتها است كه در مبارزه با بسياري از بيماريهاي گياهي كاربرد دارد. روي برگ مصرف مي‌شود و خاصيت پيشگيري كننده دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 از راه دهان براي موش صحرايي 5000 و از راه پوست بيش از 10000 ميلي‌گرم بر كيلگرم است.
كاربرد: مقدار مصرف اين قارچ‌كش بسته به نوع بيماري و نحوه مصرف بين 4/1 تا 9/1 كيلوگرم در هكتار براي سم‌پاشي روي اندامهاي هوايي و براي ضدعفوني بذر نسبت 2 تا 3 درهزار است.
در مورد سم‌پاشي به منظور اينكه سم روي تمامي اندامها پوشش كاملي به وجود آورد لازم است آن را با مقدار كافي آب و يك پخش‌كننده مصرف كرد. فواصل دفعات مصرف اين قارچ‌كش حدود 7 تا 10 روز است (3و7و8).
 
فتاليميدها: Phthalmide
 
 كاپتان  Captan
اسامي تجاري: پيلاركاپ (Pillarcap)، مرپان (Merpan)، ارتوسايد (Orthocide).
فرمولاسيون: پودر و تابل 50%
طرز تأثير: اين قارچ‌كش داراي خواص پيشگيري كنندگي و معالجه كنندگي مي‌باشد.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 15000-9000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: كاپتان به جز سفيدك‌هاي سطحي و زنگها ساير بيماريهاي قارچي را كنترل مي‌كند. بايد به محض پيدا شدن اولين آثار بيماري، سم‌پاشي انجام شود و به فاصله 10 روز، دو الي سه بار تكرار شود. مخلوط كاپتان با كاراتان و فربام يا زينب عليه اغلب بيماريهاي قارچي مي‌تواند، مورد استفاده قرار گيرد. به طور كلي براي بيماريهايي كه تحت‌ تأثير قارچهاي بوتريتيس- آنتراكنوز- فيتوفترا- سپتوريا و.... ايجاد مي‌شود، مؤثر است به صورت محلول 2/1 در هزار خالص و يا 5/2 كيلو در هكتار مصرف مي‌شود 
 قارچ‌كش‌هاي آلي سيستميك
 دينوكاپ Dinocap
اسامي تجارتي: كاراتان (Karathance)، ازنوزان (Esenosan).
فرمولاسيون: امولسيون، پودر، گرد.
طرز تأثير: قارچ‌كشي است با اثر تماسي كه خاصيت كنه‌كشي نيز دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 از راه دهان براي موش صحرايي نر 980 و ماده 1190 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: سفيدك گل سرخ جزو بيماري‌هاي مهم در ايران به شمار مي‌رود كه لازم است از اوائل بهار با دينوكاپ به نسبت 1 تا 2 در هزار در 4 مرحله و به فاصله 15 روز از اولين سم‌پاشي، انجام شود.
براي درختچه‌هاي زينتي و خزانه نهال‌ها محلول 100- 125 گرم كاراتان در صد ليتر نياز است
 
 دودين Dodin 
اسامي تجارتي: كوئستوران (Questoran)، ملپركس (Melprex)، ونتورول (Venturol)، سيپركس (‍Cyprex).
فرمولاسيون: امولسيون 20-25%، پودر و تابل 65%- 50، گرد.
طرز تأثير: اين قارچ‌كش خاصيت كنه‌كشي دارد.
سميت براي پستانداران:LD50 خوراكي براي موش صحرايي 1000-2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: نحوه مصرف اين قارچ‌كش، به صورت سم‌پاشي روي اندامهاي هوايي گياه مي‌باشد كه قبل از پيدايش علائم بيماري بايستي سم‌پاشي را شروع كرد و به فاصله 7 تا 14 روز تكرار نمود. از اختلاط آن با آهك و روغنها يا امولسيون‌هاي روغني بايد خودداري نمود. اين سم از طغيان كنه قرمز جلوگيري مي‌نمايد. مقدار مصرف آن 30 تا 80 گرم ماده موثر در 100 ليتر آب و يا 2-3 كيلوگرم در هكتار است
 اكسي كاربوكسين Oxycarboxin 
اسامي تجارتي: پلانت واكس (Plant-wax).
فرمولاسيون: پودر و تابل 75%، مايع 20%
طرز تأثير: قارچ‌كشي است با اثر سيستميك و معالجه كننده.
سميت براي پستانداران:LD50 اين سم براي موش صحرايي 2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم وزن بدن است.
كاربرد: اين سم يك قارچ‌كش اختصاصي مخصوص كنترل زنگها است. معمولاً اولين سم‌پاشي به محض بروز اولين علائم بيماري انجام و در صورت لزوم بعد از 2 هفته، بار دوم نيز سم‌پاشي مي‌شود. اين قارچ‌كش را نبايد با ساير آفت‌كش‌ها مخلاوط كرد. اين قارچ‌كش به وسيله ريشه گياهان جذب مي‌شود و ميزان مصرف آن 200-400 گرم ماده مؤثر در هكتار است
 
 اپروديون Iprodione 
اسم تجارتي: رورال (Rovral).
فرمولاسيون: پودر و تابل.
طرز تأثير: اين قارچ‌كش تماسي خاصيت پيشگيري كنندگي و معالجه كنندگي دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 3500 گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: در مورد گياهان زينتي به صورت سم‌پاشي اندامهاي هوايي يا فرو بردن ريشه‌ها در محلول سم و همچنين به طريق اضافه كردن محلول در آبياري استفاده مي‌شود. اين قارچ‌كش تعداد زيادي از بيماريها را كنترل مي‌كند و با بيشتر آفت‌كشها سازگاري دارد مقدار مصرف آن 5/0 تا 1 كيلوگرم ماده مؤثر در هكتار است  
 بنوميل Benomyl  
اسم تجارتي: بنليت (Benlate).
فرمولاسيون: پودر و تابل 50%
طرز تأثير: اين قارچ‌كش يك تركيب سيستميك است.
سميت براي پستانداران: LD50 از راه دهان براي موش صحرايي 9590 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: براي سم‌پاشي هوايي و ضدعفوني خاك مصرف مي‌شود. اولين سمپاشي بعد از ظاهر شدن علائم بيماري شروع و در فواصل 10 تا 21 روز تكرار شود. اين سم با آفت‌كش‌هاي قليايي قابل اختلاط نمي‌باشد. اين قارچ‌كش، سيستميك بوده و دوام بسيار طولاني دارد.
بيماريهاي مهم قابل كنترل و پيشگيري توسط اين قارچ‌كش عبارتند از: فوزاريوم و تا حدي سفيدك سطحي. اين تركيب بر روي قارچ‌هاي رده ااميست‌ها، سفيدك داخلي اثري ندارد.
اين قارچ‌كش‌ها به ميزان نيم تا يك كيلوگرم ماده موثر در هكتار مصرف مي‌شود. براي ضدعفوني خاك 50 تا 200 قسمت در ميليون و براي ضدعفوني بذر به ميزان 100 تا 150 گرم از ماده موثره توصيه مي‌شود.
 
 
 
 كاربندازيم Carbendazim 
اسامي تجارتي: باويستين ( Bavistin)، ليگناسان (Lignasan)، دلسن (Delsene).
فرمولاسيون: پودر 50% و 60%
طرز تأثير: اين قارچ‌كش يك تركيب سيستميك است.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم از راه دهان براي موشهاي صحرايي 15000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به محض ظاهر شدن بيماري بايستي سم‌پاشي شروع و به فواصل 7 تا 14 روز سم‌پاشي دوم تكرار شود. اين سم علاوه بر سم‌پاشي روي اندامهاي هوايي گياه، جهت ضدعفوني بذر و ضدعفوني خاك نيز مؤثر است. اين سم سيستميك بر روي قارچ‌هاي رده ااميستها تأثيري ندارد و قابل اختلاط با آفت‌كش‌هاي معمولي ميب‌باشد. مقدار مصرف اين قارچ‌كش به منظور سم‌پاشي، حدود 200 تا 400 گرم ماده مؤثر در هر هكتار و 30 تا 200 گرم در صد ليتر آب است. بيماريهاي مهم قابل كنترل يا پيشگيري با اين قارچ‌كش عبارتند از: لكه برگي، سفيدكهاي سطحي، فوزاريوم
متالاكسيل Metalaxyl  
اسامي تجارتي: آپرون (Apron)، ريدوميل (Ridomil)، فوبول (Fubol).
فرمولاسيون: امولسيون، پودر و تابل و گرانول.
طرز تأثير: اين قارچ‌كش يك تركيب سيستميك است.
سميت براي پستانداران: LD50 از راه دهان براي موش صحرايي 669 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين قارچ‌كش بر روي گونه‌هاي مختلف قارچ پي‌تيوم وفايتوفترا مؤثر مي‌باشد و براي ضدعفوني بستر بذر، خاك، سم‌پاشي روي اندامهاي هوايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
از تركيبات وابسته آن مي‌توان RidomilMZ   Ridomilcombi را نام برد.
اين قارچ‌كش داراي خاصيت پيشگيري كننده و معالجه كنندگي است و از طريق برگ، ساقه و ريشه جذب مي‌شود.
به نسبت 1 تا 2 در هزار جهت كنترل بيماري گياهان زينتي استفاده مي‌شود
 
 تري دمورف Tridemorph 
اسم تجارتي: كالكسين (Calixin).
فرمولاسيون: امولسيون.
طرز تأثير: اين قارچ‌كش سيستميك، تأثير بسيار خوبي روي سفيدكهاي سطحي دلرد.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 1900 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: براي سم‌پاشي اندامهاي هوايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در مورد سفيدكها، وقتي اولين علائم بيماري پديدار مي‌گردد، سم‌پاشي شروع و در فواصل 14 تا 21 روز تكرار مي‌شود. اين سم با ساير آفت‌‌كش‌ها قابل اختلاط است. هم از طريق ريشه و هم از طريق اندامهاي هوايي جذب مي‌شود مقدار مصرف آن 500- 600 گرم در هكتار است
 
 پنكونازول Penconazol 
اسم تجارتي: توپاس (Tupas).
فرمولاسيون: امولسيون.
طرز تأثير: اين قارچ‌كش يك تركيب سيستميك است.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان بيش از 3000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين قارچ‌كش سيستميك خاصيت پيشگيري و درمان داشته جهت كنترل بيماري سفيدك سطحي، بسيار مناسب است. سم‌پاشي بايد به محض بروز اولين علائم انجام شود و در صورت لزوم 14-18 روز بعد تكرار شود. ميزان مصرف اين سم 5/12 سي‌سي درصد ليتر آب است. اين سم را بايد در مقداري آب حل كرده خوب به هم بزنيم و سپس حجم محلول را به 100 ليتر برسانيم. توپاس با اكثر حشره‌كس‌ها و قارچ‌كش‌ها قابل اختلاط است. عدم مصرف صحيح باعث ايجاد گياهسوزي مي‌شود
 
 اپيروديون+ كاربندازيم Iprodione+Carbendazim  
نام تجارتي: رورال تي اس (Rovral-T-S).
فرمولاسيون: پودر و تابل 52%
طرز تأثير: اين قارچ‌كش يك تركيب سيستميك و تماسي است.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 3500 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: بيماري‌هاي مهم و قابل كنترل يا پيشگيري عبارتند از: بيماري‌هاي ناشي از فايتوفترا، كه به ميزان 1 تا 3 در هزار توصيه مي‌شود.
 
پروپيكونازول Propiconazole    
اسامي تجارتي: تيلت (Titl)، رادار (Radar)، دسمل (Desmel).
فرمولاسيون: امولسيون.
طرز تأثير: اين قارچ‌كش خاصيت سيستميك دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي 517 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: براي مبارزه با سفيدكها و امراض قارچي زينتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تركيت نبايد با دودين (Dodin) مخلوط شود. بعضي از ارقام چمن، بنفشه آفريقايي، بگونيا، شمعداني به ين سم حساس مي‌باشند. ميزان دز مصرفي اين سم 1 ليتر در هكتار است. در صورت نياز 7 روز بعد دوباره سم‌پاشي انجام شود
 
 
 
 
 تيوفانات متيل Thiophanate-Methyl    
اسم تجارتي: توپسين‌ام (TopsinM)، سركوبين‌ام (CercobinM)، ميلدوتان (Mildothan)، فروميدور (Fromidor).
فرمولاسيون: پودر و تابل 50 تا 70%
طرز تأثير: اين قارچ‌كش خاصيت سيستميك دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 7500 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين قارچ‌كش عليه گونه‌هاي مختلف پي تيوم، پوسيدگي طوقه، پوسيدگي آرميلاريائي ريشه و بيماريهايي باكتريايي به ميزان 30 تا 50 گرم در 100 ليتر آب توصيه مي‌شود
 سيپركونازول Cyproconazole 
اسامي تجارتي: آلتو (Alto)، آته مي (Atemi)، بي‌آلور (Biallor).
فرمولاسيون: محلول در آب، گرانول قابل اختلاط با آب.
طرز تأثير: اين قارچ‌كش خاصيت سيستميك دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي نر 1020 و براي موش ماده 1330 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل سفيدكهاي سطحي به ميزان 5/0 ليتر در هكتار توصيه مي‌شود.


:: بازدید از این مطلب : 14543
|
امتیاز مطلب : 65
|
تعداد امتیازدهندگان : 17
|
مجموع امتیاز : 17
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اسماعيل نادريان

 

كنه‌كش‌ها Acaricides
ديكوفول Dicofol
اسامي تجارتي: كلتان (Kelthan)، هيلفول (Hilfol)، ميتيگان (Mithgan)
فرمولاسيون: پودر وتابل، امولسيون 5/18 و 35 درصد.
طرز تأثير: اين كنه‌كش غيرسيستميك داراي خاصيت نفوذي مطلوبي است.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 809 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
 كاربرد: اين تركيب شيميايي روي كنه‌هاي مقاوم به سموم كلره و فسفره مؤثر است و تركيب پايداري است كه با ساير قارچ‌كش‌ها و حشره‌كش‌ها قابليت اختلاط دارد. ميزان دز مصرفي براي كنترل كنه‌هاي تار عنكبوتي درختان غير مثمر و گياهان زينتي56 درصد تا 5/4كيلوگرم در هكتار توصيه مي‌ شود
5-2- تتراديفون Tetradifon
اسامي تجارتي : تديون و 18 ( Tedion )
فرمولاسيون : اموليسون 80 درصد و پودر 20 درصد.
طرز تاثير : اين كنه كش غير سيستميك بوده ولي خاصيت نفوذي خوبي دارد.
سميت براي پستانداران : LD50  اين سم براي موش صحرايي بطور خوراكي 5000-15000 ميلي‌گرم است .
اختلاط خوبي دارد ولي نبايد اموليسون آنرا با پودر قابل تعليق ساير سموم سموم مخلوط كرد .اين سم روي تخم و ديگر مراحل زندگي كنه‌ها به خوبي موثر مي‌باشد و نيز كنه هاي ماده را عقيم ويا نازا مي‌كند . عمده‌ترين مصرف آن عليه كنه‌هاي Tetanychidae  به نسبت 5/1 در هزار مي‌باشد.
5-3- بروموپروپيلات Brmopropylate
اسامي تجارتي : نئورون (Neuron)، آكارول (Akarol).
فرمولاسيون: امولسيون 25 درصد 50 درصد.
طرز تاثير: اين كنه كش تماسي، با مقداري خاصيت نفوذي و تدخيني است.
سميت براي پسدانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان بيش از 5000 ميلي گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين سم براي كنه‌هاي مقاوم به تركيبات كلره و فسفره نيز مؤثر است و خاصيت كنه‌كشي و تخم‌كشي مناسب دارد. به منظور كنترل ايده‌آل كنه‌ها بايد سطح گياه در موقع سم‌پاشي كاملاً به اين سم آغشته شود. از امولسيون 25 درصد آن به ميزان 4-3 ليتر در هكتار و امولسيون 50 در صد آن به ميزان 5/1 تا 2 ليتر در هكتار توصيه مي‌شود
5-4- كلوفنتزين Clofentezine
اسامي تجارتي: آپولو (Apolo).
فرمولاسيون: پودر و تابل، سوسپانسيون.
طرز تاثير: كنه‌كشي است با اثر تماسي.
سميت براي پسدانداران:LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 3200 ميلي‌گرم و از راه پوست بيش از 1332 گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: براي مبارزه با تخم و پوره كنه قرمز اروپاي به ميزان 25 درصد تا 50 درصد در هزار توصيه مي‌شود
5-5-آميتراز Amitraz
اسامي تجارتي: ميتاك (Mitac)، تاكتيك (Tacthc)، بام (Baam).
فرمولاسيون: امولسيون 20 درصد و پودر و تابل.
طرز تاثير: حشره‌كشي است تماسي و گوارشي كه از راه تنفس نيز مؤثر واقع مي‌شود.
سميت روي پسداران:  LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 800 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين سم بر روي كنه‌هاي مقاوم به سموم فسفره مؤثر مي‌باشد و با اكثر قارچ‌كش‌ها و حشره‌كش‌ها به جز پاراتيون و محلول بردو قابل اختلاط است. براي درختان به ميزان 20 تا 60 گرم در 100 ليتر آب مصرف مي‌گردد.
5-6-پروپارژيت Propargite
اسامي تجارتي: اومايت (Omite)، كومايت (Cumite).
فرمولاسيون: پودر و تابل 30- 70 در صد امولسيون 57- 68 درصد.
طرز تاثير: كنه‌كشي تماسي است.
سميت براي پسدانداران: LD50آن براي موش صحرايي 200 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل كنه‌هاي قرمز تار عنكبوتي (به صورت پودر و تابل 30 در صد) 5/2-3 كيلوگرم در هكتار و امولسيون 57 در صد به ميزان 5/1- 2 كيلوگرم در هكتار توصيه مي‌شود  
 هگزي تيازوكس Hexythiazox
اسامي تجارتي: نيسورن (Nissorun)
فرمولاسيون: امولسيون 10 در صد.
طرز تاثير: كنه‌كشي است تماسي و گوارشي با خاصيت نفوذي مؤثر.
سميت براي پسدانداران: LD50آن براي موش صحرايي از طريق دهان بيش از 5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين سم بواسطه خاصيت بيولوژيك بسيار قوي، با مصرف كم، تمام مراحل مختلف انواع كنه‌ها (تخم، لارو، پوره) را به طرز مؤثري كنترل مي‌كند. اين سم در سم‌پاشي زمستانه، پيش‌بهاره، تابستانه توصيه مي‌شود. اگر جمعيت كنه‌هاي بالغ زياد باشد، اين سم را با يك كنه‌كش مؤثر ديگري بايد مخلوط كرد. مقدار مصرف اين سم بميزان 50 سي‌سي در صد ليتر آب توصيه مي‌شود
 
فن‌پيروكسي ميت Fenproxy mate
اسم تجارتي: اورتوس (Ortus)
فرمولاسيون: سوسپانسيون 50 درصد.
سميت براي پسدانداران: LD50براي موش صحرايي 798 ميلي‌گرم بركيلوگرم است.
كاربرد: ابتداي فصل براي پائين آوردن جمعيت پوره‌ها و ماده بالغ بعد از تفريخ و متورم شدن جوانه‌هاي برگ و مصرف شود. از سم‌پاشي زمان گلدهي بايد خودداري كرد. اين سم تحت تاثير تابش شديد نور آفتاب، بارندگي و رطوبت بالا بخوبي اثر خود را حفظ مي‌كند. سم‌پاشي بايد به نحوي انجام گيرد كه درخت بطور كامل با لايه‌اي از سم پوشيده شود. مقدار مصرفي آن 50 سي‌سي در 100 ليتر مي‌باشد.
 بنزاكسيميت Benzoximate
اسامي تجارتي: آآزوميت (Aazomate)، ارتابان (Artaban)، آكارميت (Acarmate)، سيترازون (Citrazon).
فرمولاسيون: سوسپانسيون و امولسيون شونده 200 درصد
طرز تأثير: داراي اثر تماسي و گوارشي است.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 15000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: جهت كنترل كنه‌ تار عنكبوتي و كنه قرمز بسيار مؤثر است. مقدار مصرف اين سم 10 تا 13 گرم در 100 ليتر آب مي‌باشد. (7 و 8)
 آزوسيكلوتين Azocyclotin
اسامي تجارتي: پروپال (Peropal)، كلروميت (Clermait)
فرمولاسيون: پودر وتابل 50 درصد و 25 درصد
طرز تأثير: اين كنه‌كش داراي خاصيت تماسي با اثر طولاني است.
سميت براي پستانداران: LD50اين سم از راه دهان براي موش صحرايي 99 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين كنه‌كش با ساير قارچ كش‌ها و كنه‌كش‌ها قابل اختلاط است و مقدار مصرف آن 1 تا 2 در هزار از پودر وتابل 50 درصد توصيه مي‌شود.
 
 
 
 كلربنزايد Chlorvenside
اسامي تجارتي: آكاسيد (Acacide)، كلروسيد (Chlorocide)، ميتوكس (Mitox)، كلروپاراسيد (Chlorparacide)
فرمولاسيون: امولسيون و پودر وتابل.
طرز تأثير: كنه‌كشي اختصاصي، با خاصيت تخم‌كشي و لاروكشي است. خواص حشره‌كشي آن كم است.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي بيش از 10 گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: كنه‌كشي اختصاصي، با خاصيت تخم‌كشي و لاروكشي است ولي خاصيت حشره‌كشي كمي نيز دارد. اثر آن روي كنه‌هاي بالغ كمتر است و به خصوص در مبارزه با كنه‌ها قبل از شكوفه‌ كردن درختان زينتي بكار مي‌رود.
 بيناپاكريل Binapacryl
اسامي تجارتي: اكريسيد (Acricid)، اندوزان (Endosan)، موروسيد (Morocide) و آمبوكس (Ambux).
فرمولاسيون: پودر وتابل 24 و 48 درصد امولسيون 38، گرد 4 درصد
طرز تأثير: كنه‌كشي تماسي است.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 150-225 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: جهت كنترل كنه‌هاي نباتات زينتي در مراحل تخم، لارو، و ماده بالغ مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اگر اين كنه‌كش با سموم فسفره مخلوط گردد ممكن است ايجاد سوختگي كند و با تركيبات قليايي قابل اختلاط نيست. برخي از گياهان نظير زرشك، سيكلامن و رز نسبت به اين سم حساس هستند و روي آنها ايجاد برگ‌سوزي مي‌كند .
 فنازاكوئين Fenazaqueen
اسم تجارتي: پرايد (Pride).
طرز تأثير: داراي خاصيت سيستميك است.
كاربرد: قابليت اختلاط با ساير سموم را دارا مي‌باشد. به ميزان 5/0 در هزار توصيه مي‌شود.


:: بازدید از این مطلب : 6704
|
امتیاز مطلب : 60
|
تعداد امتیازدهندگان : 15
|
مجموع امتیاز : 15
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اسماعيل نادريان

 

 
      حشره کش های کلره Organochlorine insecticides
ابتدا از این ترکیبات به خوبی استقبال شد زیرا هزینه تولید آن ها کم بود و جهت کنترل بسیاری از آفات مورد استفاده قرار می گرفت، ولی بدلیل پایداری آن ها در طبیعت و خطراتی که از جانب آن ها متوجه محیط زیست بود، تولید و مصرف آن ها منسوخ گردید. در حال حاضر فقط در مواقع ضروری تحت نظر متخصصین فن از آن ها استفاده می شود.
        لیندین Lindane
اسامی تجاری: گالوگما (Galogma)، اگزاگاما(Exagama)، گامکسان(Gamexan)، اینکزیت(Inkesit).
فرمولاسیون: سوسپانسیون، امولسیون، پودر و تابل، گرانول.
طرز تأثیر: حشره کشی است با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی.
سمیت برای پستانداران: LD50 از راه دهان برای موش صحرایی 88-125 و از راه پوست 900-1000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن است.
کاربرد: حشره کشی است که روی بسیار از حشرات موثر و برای مبارزه با آفات برگخوار، آفات خاکزی و حشرات دامی به کار می رود. برای مبارزه با کرم سفید ریشه، اگروتیس و آبدزدک به میزان 1-2 کیلو ماده موثر در هکتار مصرف می شود.
      اندوسولفان Endosulfan
اسامی تجاری: بنزواپین (Benzoepin)، تیودان (Thiodan) ، بئوزیت (Beosit)، سیلکودان(Cyclodan)، مالیکس(Malix)، یونکس(Thionex).
فرمولاسیون: امولسیون 35%، پودر و تابل، گرانول و گرد.
طرز تأثیر: حشره کشی غیرسیستمیکف تماسی و گوارشی.
سمیت برای پستانداران: LD50 ن برای موش صحرایی از راه دهان بین 40-50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن است.
کاربرد: این حشره کش دارای خاصیت کنه کشی نیز می باشد و برای مبارزه با آفاتی از قبیل شته ها، کرم های طوقه بر، کرم های برگخوار به میزان 2-3 لیتر در هکتار مصرف می گردد
 
حشره کش های فسفره     ranophosphorus  insecticides
این گروه سموم دارای خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی، تدخینی و سیستمیک بوده بر روی حشرات و کنه ها اثر مطلوبی دارد.
     مقدار مصرف آنها در واحد سطح کمتر از سموم کلره می باشد، این گروه سموم با مواد قلیایی قابل اختلاط نیستند و در برخی از حشرات گیاهخوار مقاومت مشاهد شده اتس.
دیازیتون Diazinon
اسامی تجارتی : بازودین (Basudin) ، سارولکس (Sarulex) توسیدول ((Neocidol ، دیازول (Diazol)
فرمولاسیون : گرانول 5 و 10% و امولسیون 20-40-60 درصد .
طرز تأثیر : حشبره کشی است تماسی.
سمیت برای ÷ستانداران : LD50
 این سم برای موش صحرایی از راه دهان 300-850 میلی گرم بر کیلوگرم و از طریق ÷وست بیش از 2150 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن است.
کاربرد: برای کنترل آفاتی مانندکنه ، شته ، شیشکها ، آفات خاکزی به دو صورت گرانول در خال با محلول بر روی اندامهای هوایی بر میزان 1 تا 2 در هزار توصیه8 می شود.
 آزینفوس متیل Azinphos – methyl
اسامی تجارتی : گوزاتیون ام
فرمولاسیون : پودر و تایل 25 تا 50% امولسیون 20% و گرد 5%
طرز تأثیر : حشره کشی غیر سیستمیک تماس گوارشی با طیف وسیع و خاصیت نفوذ پذیری مناسب.
 سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از طريق دهان 11-20 ميلي گرم است.
كاربرد: جهت كنترل كنه، شته خوني، شپشك استراليايي و شپشك‌هاي گياهي به ميزان 2 در هزار در سم پاشي‌ها توصيه مي‌شود
كلرپيريفوس Chlorpyrifos
اسامي تجارتي: (Dursban)، لرسبان (Loresban)، لوكسيران (Loxiran)، زيديل (Zidil)، پيرينكس (Pyrinex)
فرمولاسيون: امولوسيون، گرانول وگرد.
طرز تأثير: حشره‌كشي تماسي، گوارشي و تدخيلي است كه از طريق برگ و ريشه نيز جذب مي‌شوند.
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از طريق دهان 135-163 ميلي‌گرم و كيلوگرم است.
كاربرد: براي كنترل شپشك‌ها، سپردارها و نيز موريانه توصيه مي‌شود. به ميزان دو در هزار در سمپاشي‌ها توصيه مي‌شود.
گرانول 5 درصد آن به ميزان 30 كيلو در هكتار جهت كنترل كرم طوقه بر استفاده مي‌شود.
اتريمفوس Eatrimfos
اسامي تجارتي: اكامت (Ekamat)، ساتيسفار (Satisfar)
فرمولاسيون: امولوسيون 25-50 درصد، گرانول 5 درصد
طرز تأثير: حشره‌كش غيرسيستميك داراي اثر تماسي و گوارشي
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از طريق دهان 1600-1800 ميلي‌گرم در كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل راسته سخت بالپوشان و پسيل‌ها به ميزان 25-75 درصد كيلوگرم خالص در هكتار مصرف مي‌شود
 اتيون Ethion
اسامي تجارتي: رودوسايد (Rodocide)، اتيول (Ethiol).
فرمولاسيون: امولسيون 40 درصد، پودر و تابل 25 درصد، گرانول 5-10 درصد
طرز تاثير: حشره كشي است تماسي با خاصيت كنه‌كشي.
سميت براي پسدانداران: LD50 اين سم از راه دهان براي موش صحرايي 208 ميلي‌گرم است.
كاربرد: به منظور كنترل شپشكها به ميزان 5/1 تا 2 در هزار توصيه مي‌شود.
فوزالون Phosalone
اسامي تجارتي: زولن (Zolone)، آزوفن (Azophen)، امباسايد (Embacide).
فرمولاسيون: به صورت امولسيون 35 درصد، پودر و تابل 30 درصد، گرد.
طرز تاثير: اين حشره‌كش داراي خاصيت سيستميك است.
سميت براي پسدانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 135 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل شته‌ها، شپشكها، پسيل‌ها، لارو سخت بال‌پوشان به ميزان 5/2 تا 3 در هزار توصيه مي شود
 مالاتيون Malathion
اسامي تجارتي: سوميتوكس (Sumitox)، مالافل (Malaphele)، ستيون (Cethion)، فايفانون (Fyfanon).
فرمولاسيون: امولسيون 57 درصد
طرز تأثير: حشره‌كش تماسي با طيف وسيع است.
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از راه دهان 1375-2800 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است. بهترين مزيت اين سم عدم تجمع در نسوج جانوري است.
كاربرد: عليه شته، تريپس، پسيل به ميزان 2 در هزار توصيه مي‌شود.
 اكسي ديمتون متيل Oxydemeton-methyl
اساميت تجارتي: متاسيستوكس آر (Metasystox R)
فرمولاسيون: امولسيون
طرز تأثير: اين تركيب سيستميك و پايدار، داراي خاصيت حشره‌كشي و كنه‌كشي مي‌باشد.
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از راه دهان 65-75 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل شته‌ها، پسيل‌ها، تريپس، زنجرك، شپشك خوني نارون به نسبت 20 تا 40 گرم ماده مؤثردر 100 ليتر آب توصيه مي‌شود.
 تيومتون Thiometon
اسامي تجارتي: اكاتين (Ekatin)، ابي‌سايد (Ebicide)
فرمولاسيون: امولسيون 5/24 درصد
طرز تأثير: اين حشره‌كش سيستميك داراي خاصيت كنه‌كشي نيز مي‌باشد.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي به طور خوراكي 425 ميلي‌گرم بر كيلوگرم از امولسيون 20درصد و 85-225 ميلي‌گرم بر كيلوگرم‌ از ماده مؤثر است.
كاربرد: اين تركيب براي حشرات مكنده به ويژه شته‌ها حالت انتخابي دارد و براي كنترل تريپس، سنك، زنجرك‌ها توصيه مي‌شود. به ميزان مصرف آن 150 تا 200 گرم ماده موثر در 100 ليتر آب توصيه مي‌شود.
 فسفاميدون Phosphamidon
اسامي تجارتي: ديمكرون (Dimecron)، آپاميدون (Apamidon)، ديكسون (Dixon)
فرمولاسيون: پودر وتابل 50 درصد، مايع 20 درصد
طرز تأثير: اين حشره‌كش سيستميك داراي خاصيت كنه‌كشي نيز مي‌باشد.
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از طريق دهان 9/17-30 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: ميزان مصرف آن جهت كنترل كنه، شته و زنجرك‌ها به نسبت 300 تا 600 گرم در هكتار توصيه مي‌شود
 مونوكروتوفوس Monocrotophos
اسامي تجارتي: آزودرين (Azodrin)، بيلوبران (Bilobran)، آپادرين (Apadrin)، نواكرون (Novacron)، پيلاردرين (Pillardrin).
فرمولاسيون: مايع قابل حل در آب و گرانول.
طرز تأثير: حشره‌كشي است سيستميك كه از طريق برگ‌ها جذب مي‌شود.
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از راه دهان 21 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل شته، كنه، لارو پروانه‌ها به نسبت 250 تا 500 گرم در هكتار مصرف شود. (7)
دي متوات Dimethoate
اسامي تجارتي: پرفكتيون (Perfection)، ركسيون (Rexion)، روگور (Rogor)، ديمتات (Dimtat).
فرمولاسيون: امولسيون، پودر وتابل و گرد.
طرز تأثير: حشره‌كشي است سيستميك با اثر تماسي و گوارشي كه خاصيت كنه‌كشي نيز دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 250 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: جهت كنترل شته شپشك‌ها و ساير آفات مكنده به نسبت 300 تا 700 گرم در هكتار توصيه مي‌شود
 هپتنوفوس Heptenophos
اسامي تجارتي: هوستاكوئيك (Hostaquik).
 فرمولاسيون: امولسيون 565 گرم در ليتر.
طرز تأثير: اين حشره‌كش، سيستميك با اثر تماسي است كه خاصيت كنه‌كشي نيز دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 109-138 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: اين سم بر روي طيف وسيعي از حشرات مكنده به ويژه شته به ميزان 1 در هزار توصيه مي‌شود
 ديكلرووس Dichlorvos
اسامي تجارتي: ددواپ (Ddvap)، نوان (Novan)، واپونا (Vapona)، كانوگارد (Kanogard)
فرمولاسيون: امولسيون و گرانول
طرز تأثير: اين حشره‌كش تماسي، گوارشي، تدخيني نفوذي و با خاصيت كنه‌كشي است.
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از راه دهان 50-80 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: براي كنترل شته، تريپس، مگس سفيد به ميزان 50 تا 100 گرم در 100 ليتر آب توصيه مي‌شود.
 
 كلريپريفوس متيل Chlorpyrifos-methyl
اسم تجارتي: Gladiator
فرمولاسيون: امولسيون.
طرز تأثير: اين حشره‌كش غير سيستميك، تماسي، گوارشي بوده كمي خاصيت تدخيني و كنه‌كشي دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي از راه دهان 230 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: جهت كنترل موريانه به ميزان يك درصد توصيه مي‌شود.
 
 

 

 ساير حشره‌كش‌ها
ايميداكلوپرايد Imidacloprid
اسامي تجارتي: امولسيون
طرز تأثير: سيستميك
كاربرد: به منظور كنترل پسيل و مگس سفيد به ميزان 4/0 در هزار توصيه مي‌شود
 پرمترين Permethrin
اسامي تجارتي: آمبوش (Ambush)، پاونس (Pounce)، پرترين (Pretrin)، كافيل (Kafil).
فرمولاسيون: امولسيون و پودر وتابل.
طرز تأثير: حشره‌كشي تماسي و گوارشي است.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه پوست 4000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل شته، لارو برگخوار و سرخرطومي به ميزان 50 تا 200 گرم در هكتار توصيه مي‌شود
 
 
 پيري پروكسي‌فن Pyriproxyfen
اسامي تجارتي: آدميرال (Admiral).
فرمولاسيون: امولسيون
طرز تأثير: اين سم جز تركيبات هورموني است و به دليل داشتن خاصيت نفوذي از قسمت‌هاي روئي به بخش‌هاي زيرين برگ منتقل مي‌شود.
كاربرد: به منظور كنترل مگس سفيد و به ميزان 5/0 تا 75/0 در هزار توصيه مي‌شود.
لازم به ذكر است از آنجايي كه اين سم تركيبي سيستميك نمي‌باشد پوشش كافي سم بر روي گياه بايد ايجاد شود. هنگامي كه جمعيت آفات زياد باشد نبايد از اين سم استفاده نمود. اين سم بر روي حشرات بالغ بي‌اثر است و فقط از تفريخ تخم جلوگيري مي‌كند.
 پيريميكارب Pirimicarb
اسامي تجارتي: پريمور (Pirimor)، ابول (Abol)، افوكس (Aphox)، راپيد (Rapid)
فرمولاسيون: پودر وتابل 50 درصد و امولسيون.
طرز تأثير: داراي خاصيت تماسي و تدخيني است. خاصيت سيستميك آن وقتي بروز مي‌كند كه از طريق خاك مصرف شود.
سميت براي پستانداران: LD50 آن از راه دهان براي موش صحرايي 147 و از راه پوست 500 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: حشره‌كشي است انتخابي روي شته‌ها كه به ميزان 50 تا 100 گرم ماده مؤثر در هكتار توصيه مي‌شود و با ساير حشره‌كش‌ها و كنه‌كش‌ها كه داراي PH خنثي باشند. سازگاري دارد.
 
 
 دلتامترين Deltamethrin
اسامي تجارتي: بوتكس (Butox)، دسيس (Decis)، ك-اوترين (K-othrin)
فرمولاسيون: امولسيون 5/2 درصد و پودر 2/0 درصد.
طرز تأثير: حشره‌كشي است با اثر تماسي و گوارشي.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 128 و از راه پوست 2000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل حشرات مكنده از جمله لارو پروانه و شته‌ها به ميزان 5-5/17 گرم ماده مؤثر در هكتار توصيه مي‌شود
تيوديكارب Thiodicarb
اسامي تجارتي: لاروين (Larvin)، سموين (Senevin)
فرمولاسيون: پودر وتابل 75 درصد و گرانول قابل اختلاط با آب 80 درصد
طرز تأثير: داراي خاصيت تماسي و گوارشي است.
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 66 ميلي‌گرم در كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور لارو پروانه‌ها، زنجرك‌ها و تريپس به نسبت 1 كيلوگرم در هكتار توصيه مي‌شود.
 ديفلوبنزورون Difluvenzuron
اسامي تجارتي: ديملين (Dimilin)، آستونكس (Astonex).
فرمولاسيون: پودر وتابل و گرانول.
طرز تأثير: حشره‌كشي است گوارشي تماسي.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي بيش از 4640 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل برگخوار نارون، جوانه خوار كاج به نسبت 50 تا 250 گرم در هكتار توصيه مي‌شود.
 فن والرات Fenvalerate
اسامي تجارتي: سوميسيدين (Sumicidin)، پيدرين (Pydrin)، اكترين (Ectrin)
فرمولاسيون: امولسيون 20 درصد پودر وتابل، گرانول و گرد.
طرز تأثير: حشره‌كش غيرسيستميك تماسي، گوارشي بوده و كمي خاصيت كنه‌كشي دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 آن از راه دهان براي موش صحرايي بيش از 3200 ميلي‌گرم بر كيلوگرم (مخلوط با آب) و 451 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: عليه پوره سن‌ها، لارو سخت بال‌پوشان به نسبت 5/0 در هزار توصيه مي‌شود.
 كارباريل Carbaryl
اسامي تجارتي: سوين (Sevin).
فرمولاسيون: پودر وتابل، گرد و طعمه مسموم.
طرز تأثير: اين حشره‌كش، تماسي، گوارشي و با كمي خاصيت سيستميك مي‌باشد.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 850 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل كرم سفيد ريشه به نسبت 3 تا 4 در هزار و آبدزدك به صورت طعمه مسموم توصيه مي‌شود
 كاربوفوران Carbofuran
اسامي تجارتي: فورادان (Furadan)، كوراتر (Curaterr)
فرمولاسيون: پودر وتابل 75 درصد، گرانول 1 تا 10 درصد، محلول 20 تا 50 درصد.
طرز تأثير: اين حشره‌كش سيستميك بوده داراي خاصيت نماتدكشي و كنه‌كشي نيز مي‌باشد.
سميت براي پستانداران: LD50 آن از راه دهان براي موش صحرايي 8 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل آفات خاكزي توصيه مي‌شود.
 
 پي‌متروزين Pimetrozin
نام تجارتي: چس.
فرمولاسيون: پودر وتابل 25 درصد
طرز تأثير: تماسي
سميت براي پستانداران: LD50 آن براي موش صحرايي 5820 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: به منظور كنترل شته استفاده مي‌شود. بدين ترتيب كه توان مكندگي را سلب كرده و در عرض 2 تا 4 روز در اثر عدم تغذيه، حشره را از بين مي‌برد. به ميزان 1 كيلوگرم در هكتار توصيه مي‌شود.
 ايندوكساكارب Endoscarb
اسامي تجارتي: آوانت (Avant)
فرمولاسيون: سوسپانسيون مايع.
طرز تأثير: حشره‌كشي تماسي و گوارشي است.
سميت براي پستانداران: LD50 آن از طريق دهان براي موش صحرايي 3619 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: جهت كنترل لاروها به ميزان 200 تا 250 ميلي‌ليتر در هكتار توصيه مي‌شود.
 فن‌پروپاترين Fenpropathrin
اسامي تجارتي: دانيتول (Danitol)
فرمولاسيون: امولسيون و سوسپانسيون.
طرز تأثير: حشره‌كش تماسي و گوارشي است كه خاصيت كنه‌كشي نيز دارد.
سميت براي پستانداران: LD50 اين سم براي موش صحرايي از راه دهان 70 ميلي‌گرم بر كيلوگرم است.
كاربرد: جهت كنترل كرم سفيد ريشه، آبدزدك به نسبت 1 تا 2 در هزار توصيه مي‌شود.

 

 
 حشره‌كش‌هاي تدخيني Fumigants
اين گروه از حشره‌كش‌ها، گازي هستند يا وقتي در شرايط محيطي قرار مي‌گيرند به سهولت به صورت گاز درآمده و از طريق دستگاه تنفسي روي آفات تأثير مي‌گذارند.
 متيل برومايد Methyl bromide
اسامي تجارتي: برسما (Bercema)، ترابول (Terabol)
فرمولاسيون: ماده تكنيكال آن قابل مصرف بوده و نيازي به تهيه فرمولاسيون آن نيست.
طرز تأثير: تدخيني
كاربرد: اين سم، مايعي بي‌رنگ با بوي نسبتاً مطبوع است كه در دماي معمولي به آساني تصعيد مي‌شود. اين سم داراي خاصيت حشره‌كشي، نماتودكشي، قارچ‌كشي، علف‌كشي، كنه‌كشي مي‌باشد. متيل برومايد را جهت ضدعفوني زير پلاستيك كه كاملاً نسبت به محيط خارج غير قابل نفوذ باشد بايد بكار برد. اين سم فقط بايد در محفظه بسته‌بندي اصلي خود نگهداري شود و باز و بسته شير سيلندرها مي‌بايد به آرامي و دقت صورت گيرد.
6-2- اتيلن دي كلريد Ethylendichloride
اسم تجارتي: آنتي تارلو (Antitatlo)
طرز تأثير: تدخيني
كاربرد: جهت كنترل پروانه چوبخوارفري يا كرم خراط توصيه مي‌شود كه لازم است به مقدار كافي در سوراخ‌هاي درخت قرار گيرد.
 متام سديم Metham sodium
اسامي تجارتي: واپام (Vapam)، ماپوسول (Maposal)، سيستان (Sistan)، تريماتون (Trimaton)
فرمولاسيون: مايع
طرز تأثير: تدخيني
سميت براي پستانداران: LD50 براي موش صحرايي از راه دهان 820 ميلي‌گرم وزن بدن است.
كاربرد: داراي خاصيت نماتدكش، حشره‌كش، قارچ‌كش، علف‌كش و ضدعفوني‌كننده خاك مي‌باشد و به ميزان 50 گرم در هر مترمربع خاك با استفاده از پوشش پلاستيكي به مدت 48 ساعت و حداقل 2 ماه قبل از كاشت توصيه مي‌شود
 
 
 
 
 
 آلومينيوم فسفيد Aluminium phosphide
اسامي تجارتي: فستوكسين (Phostoxin)، سلفيد (Selphide)، سلفاين (Celphine)، سلفوس (Celphos).
فرمولاسيون: قرص
طرز تأثير: تدخيني
سميت براي پستانداران: مقدار 1 درصد ميلي‌گرم در ليتر هواي آن هم خطر مسموميت دارد. تنفس 10 ميلي‌گرم در مترمكعب آن در 6 ساعت خطر مرگ دارد.
كاربرد: بر اساس بررسي‌هاي امامي و همكاران (1379) تيمار قرص كامل فسفيد آلومينوم 50 تا 60 درصد در كليه مراحل رشدي آفت موجب ايجاد تلفات شده است.
 


:: بازدید از این مطلب : 5207
|
امتیاز مطلب : 32
|
تعداد امتیازدهندگان : 10
|
مجموع امتیاز : 10
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1389 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد